Zamenhof-festo

กิจกรรมเนื่องในวันซาเมนฮอฟ (Zamenhof-Tago)

โดย ชมรมภาษาเอสเปรันโตกรุงเทพ Verda Elefanto

ล. ล. ซาเมนฮอฟ (1895-1917)

ประวัติวันซาเมนฮอฟ (Zamenhof-tago)

เนื่องในวันที่ 15 ธันวาคม ขอทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ล. ล. ซาเมนฮอฟ (1859-1917) ผู้ประดิษฐ์ภาษาเอสเปรันโต ภาษาสากล ตามที่ Julio Baghy นักเขียนชาวฮังการีได้เสนอให้ผู้พูดภาษาเอสเปรันโตทั่วโลกเฉลิมฉลองวันนี้เป็นวันสำคัญของผู้พูดภาษาเอสเปรันโต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมสำหรับผู้พูดภาษาเอสเปรันโต และ Baghy ยังได้เสนออีกว่าให้วันซาเมนฮอฟนี้เป็นวันหนังสือภาษาเอสเปรันโตอีกด้วย 

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ กลุ่มผู้ใช้ภาษาเอสเปรันโตตามที่ต่าง ๆ ของโลกจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวรรณกรรมภาษาเอสเปรันโตให้กับคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฉบับที่เขียนในภาษาเอสเปรันโตโดยตรงหรือฉบับแปลก็ตาม เพื่อที่จะแสดงให้ผู้คนทั้งหลายทราบว่าการเผยแพร่งานวรรณกรรมของกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ผ่านทางภาษาเอสเปรันโตนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งนั้นก็ทำให้ผู้คนต่างชาติต่างภาษาสามารถมีความสุขกับงานวรรณกรรมเหล่านั้นได้ โดยการข้ามผ่านความหลายหลายทางภาษาด้วยภาษาเอสเปรันโต 

การสนับสนุนวันซาเมนฮอฟหรือวันหนังสือภาษา เอสเปรันโตนั้นก็หมายถึงการสนับสนุนความเท่าเทียมและความเสมอภาคในการสื่อการ ซึ่งเป็นการเคารพความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ที่จะนำไปสู่การรักษาความร่ำรวยทางภาษาและสิทธิทางภาษาของภาษาเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากกิจกรรมการประชุม การบรรยายเกี่ยวกับ ล. ล. ซาเมนฮอฟ ผู้ประดิษฐ์ภาษาเอสเปรันโต และวัฒนธรรมของภาษาเอสเปรันโตแล้ว ในวันนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองวรรณกรรมภาษาเอสเปรันโตเช่นกัน โดยจะมีการขายหนังสือ การแนะนำหนังสือที่ออกมาใหม่ และการเริ่มต้นอ่านหนังสือ ซึ่งมีผลงานมากมายในหลากหลายภาษาที่แปลมาจากภาษาเอสเปรันโตโดยตรง หรือฉบับแปลในภาษาท้องถิ่นที่แปลมาจากฉบับแปลในภาษาเอสเปรันโต 

ที่มา : www.linguistic-rights.org/zamenhof-tago/

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมพบปะวันซาเมนฮอฟ - Bangkoka Zamenhof-Festo 17 ธันวาคม 2565

พอดแคสต์ของชมรม เนื่องในวันซาเมนฮอฟ ปี 2564

งานนำเสนอไม่มีชื่อ

ประมวลภาพกิจกรรม Zamenhof-festo ปี 2561

ทำไม Zamenhof-Festo?

เนื่องด้วยในวันซาเมนฮอฟซึ่งตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม ในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อาจะไม่สะดวกสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม เราจึงเลือกชื่อ Zamenhof-festo (งานเฉลิมฉลองซาเมนฮอฟ) แทน ซึ่งสามารถจัดในวันใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันซาเมนฮอฟในวันที่ 15 ธันวาคม

การรวมตัวของผู้ใช้ภาษาเอสเปรันโตในวันซาเมนฮอฟ ปี 2558 กรุงเทพ

Zamenhof-Festo ในต่างประเทศ